Pair conversion

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự biến hoán cặp

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến