Partial combustion

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự cháy không hết

Xem thêm từ liên quan