Partial concentration

Ngữ nghĩa & Giải thích

Nồng độ riêng phần

Xem thêm từ liên quan