Partial condensation

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự ngưng riêng phần

Xem thêm từ liên quan