Partial cross-section

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tiết diện riêng phần

Xem thêm từ liên quan