Partial derivative

Ngữ nghĩa & Giải thích

Đạo hàm riêng 

Xem thêm từ liên quan