Partially filled band

Ngữ nghĩa & Giải thích

Vùng đầy một phần

Xem thêm từ liên quan