Partially occupied band

Ngữ nghĩa & Giải thích

Vùng bị chiếm một phần

Xem thêm từ liên quan