Photographic camera

Ngữ nghĩa & Giải thích

Máy ảnh

Xem thêm từ liên quan