Piezoelectricity

Ngữ nghĩa & Giải thích

Electric potential produced by deforming material.

Hiện tượng áp điện, Áp điện học

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến