Power cable

Ngữ nghĩa & Giải thích

Cáp tải điện

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến