Pure crystal

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tinh thể tinh khiết

Xem thêm từ liên quan