Quark

Ngữ nghĩa & Giải thích

Basic building block of protons, neutrons, other baryons, and mesons.

Hạt quác.

Xem thêm từ liên quan