Quark model

Ngữ nghĩa & Giải thích

Model in which all particles that interact via the strong interaction are composed of two or three quarks.

Mô hình hạt Quark.

Xem thêm từ liên quan