Radar beacon

Ngữ nghĩa & Giải thích

Đài ra-đa

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến