Resonance Bridge

Ngữ nghĩa & Giải thích

cầu cộng hưởng

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến