Rheostatic Braking

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự hãm ( bằng) biến trở

Xem thêm từ liên quan