Singly connected

Ngữ nghĩa & Giải thích

Đơn thông

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến