Steradian

Ngữ nghĩa & Giải thích

Symbol sr. The supplementary SI unit of solid angle. One steradian is the solid angle that encloses a surface on a sphere equal to the square of the radius of the sphere

Radian góc khối

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến