Super-atomic Bomb

Ngữ nghĩa & Giải thích

Bom nhiệt hạch

Từ đồng nghĩa

Xem thêm từ liên quan