Tetrahedral covalent Bond

Ngữ nghĩa & Giải thích

Liên kết cộng hóa trị (kiểu) tứ diện

Xem thêm từ liên quan