The de Broglie hypothesis

Ngữ nghĩa & Giải thích

Giả thuyết de Broglie 

Xem thêm từ liên quan