Thermal circulation

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự luân chuyển nhiệt

Xem thêm từ liên quan