Thermal convection

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự đối lưu nhiệt

Xem thêm từ liên quan