Thermal equilibrium state

Ngữ nghĩa & Giải thích

Trạng thái cân bằng nhiệt 

Xem thêm từ liên quan