Thermometric Bluff

Ngữ nghĩa & Giải thích

Thân nhiệt biểu

Xem thêm từ liên quan