Transcendental curve

Ngữ nghĩa & Giải thích

Đường siêu việt

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến