Undulating current

Ngữ nghĩa & Giải thích

Dòng gợn

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến