Universal constant

Ngữ nghĩa & Giải thích

Hằng số phổ biến

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến