Vacuum Breakdown

Ngữ nghĩa & Giải thích

sự đánh thủng (trong ) chân không

Xem thêm từ liên quan