Vacuum capacitor

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tụ (điện) chân không

Xem thêm từ liên quan