Vacuum chamber

Ngữ nghĩa & Giải thích

Buồng chân không

Xem thêm từ liên quan