Valent crystal

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tinh thể hóa trị

Xem thêm từ liên quan