Voltage divider

Ngữ nghĩa & Giải thích

Two resistors connected in series so that they divide the total voltage $U$ into voltages $U_1$ and $U_2$.
$U_2 = UR_2/(R_1+R_2)$.

Máy chia hiệu điện thế- Máy biến thế

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến