Wall correction

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự hiệu chính do (ảnh hưởng của) [vách, thành bình]

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến