Wattful component

Ngữ nghĩa & Giải thích

Thành phần hữu công

Xem thêm từ liên quan