Absolute barometer

Ngữ nghĩa & Giải thích

Khí (quyển) áp kế tuyệt đối

Xem thêm từ liên quan