Aerial cable

Ngữ nghĩa & Giải thích

Cáp ngoài trời

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến