Atomic beam

Ngữ nghĩa & Giải thích

Chùm nguyên tử

Xem thêm từ liên quan