Atomic charge

Ngữ nghĩa & Giải thích

Điện tích nguyên tử (bị ion hóa)

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến