Average acceleration

Ngữ nghĩa & Giải thích

Acceleration measured over a finite time interval.

Gia tốc trung bình

Xem thêm từ liên quan