Average current

Ngữ nghĩa & Giải thích

(Cường độ) dòng trung bình

Xem thêm từ liên quan