Average velocity

Ngữ nghĩa & Giải thích

Velocity measured over a finite time interval.

Vận tốc trung bình.

Xem thêm từ liên quan