Breadth

Ngữ nghĩa & Giải thích

Độ rộng

Xem thêm từ liên quan