Compactness of the crystal lattice

Ngữ nghĩa & Giải thích

Độ chặt của mạng tinh thể

 

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến