Contact catalysis

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự xúc tác do tiếp xúc

 

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến