Continuous current

Ngữ nghĩa & Giải thích

Dòng một chiều

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến