Continuous energy spectrum

Ngữ nghĩa & Giải thích

Phổ năng lượng liên tục 

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến