Continuousness

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự liên tục

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến