Covalent

Ngữ nghĩa & Giải thích

Cộng hóa trị

 

Xem thêm từ liên quan